صفحه اصلی  » ارتباط با مسئولین  » طرح سئوال
 :شرح پرسش/  درخواست /  قدر دانی 
 
 

    در سیستم پیشنهادها  
    هیچ اندیشه ای کوچک شمرده نمی شود  
    پویایی و بالندگی حق توست  
    یکنواختی و یکسونگری را به تنوع و پویایی تبدیل کن  
    شخصیت انعطاف پذیر داشته باش  
    نگاه حساس تو رکود و ایستایی را به تحرک و شادابی بدل می کند  
    هدف های خود را دنبال کن  
    افکار خلاق تو پشتوانه رشد و شکوفایی شهرمان است  
    در پی آگاهی های مفید و ارزشمند باش